Time: 7:30pm, Friday
Venue: SIST 1A-505
Speaker Order: Yuxin ⇒ Yedi ⇒ Yongjie ⇒ Qi Qin ⇒ Huiyu ⇒ Mingyang ⇒ Guangke ⇒ Hongyi ⇒ Yangbiao ⇒ Shi Pu ⇒ Ziang ⇒ Weijie ⇒ Pengfei ⇒Zhe Zhao ⇒Luwei ⇒ Pu Sun
Material Website: pwn.college

Date

Course Content

Speaker

Tutorials

2021-12-17

New ♥Module: Sandboxing

Guangke

Introduction

2021-12-3

Module: Shellcoding

Mingyang

Introduction

2021-11-26

Module: x86 Assembly Refresher

Huiyu

Computer Arch & Assembly

2021-11-5

Module: Misusing Programs

Yongjie

Privilege Escalation

2021-10-29

Module: Program Interaction

Q7

Program Interaction: Linux Process Execution

2021-09-24

Module: Program Interaction

Yedi

Program Interaction: Linux Process Loading

2021-09-17

Module: Program Interaction

Yuxin

Program Interaction: Linux Command Line & Binary Files