Time: 3:00pm, Saturday
Venue: SIST 1A-505
Speaker Order: Yongjie Xu ⇒ Luwei Cai ⇒ Pu Sun ⇒ Pengfei Gao ⇒ Zhe Zhao ⇒ Guangke Chen ⇒ Yedi Zhang ⇒ Qi Qin ⇒ Yuxin Fan ⇒ Mingyang Liu ⇒ Huiyu Tan ⇒ Ziang Xiang
Material Website: The Fuzzing Book

Date

Course Content

Speaker

Tutorials

2021-07-3

New ♥ Probabilistic Grammar Fuzzing

Mingyang Liu

03.5_Syntactical Fuzzing

2021-06-26

Grammar Coverage

Yuxin Fan

03.3_Syntactical Fuzzing

2021-06-05

Reducing Failure-Inducing Inputs

Qi Qin

03.8_Syntactical Fuzzing

2021-05-29

Efficient Grammar Fuzzing

Yedi Zhang

03.2_Syntactical Fuzzing

2021-05-22

Mutation Analysis

Guangke Chen

02.6_Lexical_fuzzing

2021-04-24

Search-Based Fuzzing

Zhe Zhao

02.5_Lexical_fuzzing

2021-04-17

Fuzzing with Grammars

Pengfei Gao

03.1_Syntactical Fuzzing

2021-04-10

Invited Fuzzing Lecture: Coverage-guided Mutation-based Greybox Fuzzing

Jianzhong Liu

concepts included: Code_Coverage & Mutation-Based Fuzzing & Mutation Analysis & Greybox Fuzzing & Fuzzing in the Large

2021-03-27

Code Coverage & Mutation-Based Fuzzing

Pu Sun

02.2_Lexical_Fuzzing & 02.3_Lexical_Fuzzing

2021-03-13

Fuzzing: Breaking Things with Random Inputs

Luwei Cai

02.1_Lexical_Fuzzing

2021-03-06

Intro

Yongjie Xu

01_Intro