Time: 3:00pm, Saturday
Venue: SIST 1A-505
Speaker Order: Yongjie Xu ⇒ Luwei Cai ⇒ Pu Sun ⇒ Pengfei Gao ⇒ Zhe Zhao ⇒ Guangke Chen ⇒ Yedi Zhang ⇒ Qi Qin ⇒ Yuxin Fan ⇒ Mingyang Liu ⇒ Huiyu Tan ⇒ Ziang Xiang
Material Website: Reliable and Interpretable Artificial Intelligence
Speaker Date Content Recording Slides Exercises Solutions
Ziang Xiang 2021.01.16 Geometric Robustness PDF PDF PDF
Huiyu Tan 2020.12.19 Certified Defenses PDF PDF PDF
Mingyang Liu 2020.12.12 DeepPoly Relaxation PDF PDF PDF
Yuxin Fan 2020.12.5 The Zonotope convex relaxation PDF PDF PDF
Qi Qin 2020.11.28 Certification with complete methods PDF PDF PDF
Yedi Zhang 2020.11.7 Adversarial Defenses
and Certification of Neural Networks
PDF PDF PDF PDF PDF PDF
Guangke Chen 2020.10.31 Adversarial attacks II PDF PDF PDF PDF PDF PDF
Zhe Zhao 2020-10-24 Adversarial attacks I PDF PDF PDF PDF PDF PDF
Pengfei Gao 2020-10-17 Introduction PDF PDF -